2021

Groupshow in “Ausstellung für Papa” exhibition in Art Kolkhoz Gallery in Vienna

DER LETZTER SOMMER exhibition in Ars Pro Dono Gallery in Berlin

Groupshow in "Austellung für Mama" exhibition in Semperdepot, Vienna

Groupshow in ZALUU Ulaan Ude

Groupshow in RUNDGANG Academy of Fine Arts Vienna

Groupshow in Nice to meet you Exhibit her Vienna

2020

Тайпэйдэ Art Revolution Taipei үзэсхэлэндэ хабаадагша

Zagg Accessories гоёолтын согсолбориие зохёон бүтээгшэ

Узэсхэлэн «Минии хүхэ гэр» Артряд галерей

2019

Анимациин фестивальда хабаадалга "Нюуса таhалга"

Мир в конфликте гэhэн зуглоонэй уран зураглалда илагша

2018

Бардамовай нэрэмжэтэ зурагуудые табидаг газарта оорын зураглал

Залуу зурагшадай узэсхэлэндэ хабаадалсаан

Улан-Удэ хотын Сампиловай нэрэмжэтэ музей соо узэсхэлэн: "Алирhан шэнги хүсэн"

Оорын узэсхэлэн зурагудые Ази түбиин арадай газарта табиhан байна

Шэнэ ном-зурагууд "Брусничным духом"

Танзани гурэндэ болоhон узэсхэлэндэ хабаадалсаан

2017

Этнолекториин байшан соо оорынгоо зохеол уншаhан байна

Оорын үзэсхэлэн, Зам гэжэ байшан соо болоhон байна.

Эрхүү хотын "Эхолот" үзэсхэлэндэ хабаадаhан

Лондондо болоhон үзэсхэлэндэ хабаадаhан байна

Олониитэ ород яhатанай улас хоорондын граффитин мурысоонэй тугэсхэлдэ гараhан байна

2016

Жэл бухэндэ байдаг Мэрдыгеевэй нэрэмжэтэ уран зуралгын лауреат.

Галсан Нанзатовай "Кукла" хүүхэлдэй гэhэн номой зураглалда хабаадалсалга.

Ульяна Раднаевада зорюулагдаhан календарь.